Naš tim

Prim. prof. dr Šefćet Hajrović

Specijalista dečije hirurgije

Prim. prof. dr Šefćet Hajrović, vlasnik hirurške ordinacije “Hajrović”, predstavlja uglednog stručnjaka u oblasti medicine sa zavidnim akademskim i profesionalnim postignućima. Rođen 1959. godine, završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1983. godine, stekavši temeljno medicinsko obrazovanje. Nakon diplomiranja, posvetio se usavršavanju i specijalizaciji u oblasti dečje hirurgije, a taj deo svog puta prešao je kroz uglednu UDK Tiršova u Beogradu.

Njegova stručnost i posvećenost medicini doveli su ga do pozicije upravnika bolnice Zdravstvenog centra Novi Pazar, gde je svojim vođstvom doprineo unapređenju zdravstvene nege u regionu. Tokom tog perioda, istakao se kao lider, a njegovo doprinos društvu prepoznat je i kroz funkciju predsednika podružnice Srpskog lekarskog društva u Novom Pazaru.

Dr. Hajrovic nije samo stručnjak u kliničkom okruženju, takođe je angažovan u akademskom svetu. Nositelj je akademskih doktorskih studija iz oblasti kliničke i eksperimentalne hirurgije, čime je doprineo unapređenju teorijskih i praktičnih aspekata ove važne medicinske discipline.

Svoje znanje i iskustvo deli sa budućim generacijama medicinskih stručnjaka kao profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Internacionalnog Univerziteta u Goraždu. Takođe, obavlja i funkciju profesora na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, gde predaje na departmanu biomedicinskih nauka, fokusirajući se posebno na predmet “Hirurgija”.

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu

1978-1983, prosek ocena 9.21

Specijalizacija iz Dečije hirurgije/UDK Tiršova Beograd i Institut za majku i dete Novi Beograd

1988-1992

Akademske Doktorske studije iz oblasti klinička i ekperimentalna hirurgija

2008-2011

Radno iskustvo
ZC Novi Pazar

1983 -

Demonstrator na predmetu Medicinska fiziologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1980-1983

Profesor u srednjoj medicinskoj školi na predmetima Anatomija i Fiziologija

1984-1988

Prvi dečiji hirurg u ZC Novi Pazar osnivam službu Dečije hirurgije koja prerasta u odeljenje na čijem sam čelu i danas

1992-

Upravnik Bolnice u ZC Novoi Pazar

2006-2008

Predsednik Podružnice Srpskog lekarskog društva Novi Pazar, i vodim kontinuiranu medicinsku edukaciju /KME/ u ZC N.Pazar

2010-

Profesor na Fakultetu zdravstvenih nauka Inernacionalnog Univerziteta u Gorađdu, BiH na predmetima Anatomija i Hirurgija

2014-

Profesor na državnom univerzitetu u Novom Pazaru na departmanu biomedicnskih nauka kao predavač na predmetu ,,Hirurgija"

2022-

Publikacije
1. Monografija na engleskom jeziku Hajrovic S. Factors that influence of DDH in infans with breech presentation. LAMBERT Academic Publishing Germany, Heinrich-Bocking, Saarbrucken.

2014

2. Monografija “Rana dijagnoza i lečenje razvojnog poremećaja kuka u svetlu novih dijagnostičkih mogućnosti“
3. Šefćet H. Hirurugija; Internacionalnog Univerziteta u Goraždu, Fakultet zdravstvenih nauka: Sarajevo 217./predata 2017. u rukopisu sa urađenim recenzijam i na CD Univerzitetu Goražde radi izdanja i štampe/

2017

Objavljeni radovi i reference
1. (Referenca doktorske teze) Hajrovic S . (naslov doktorske teze). Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (broj pod kojim je zavedena i godina odbrane)

2. Dimitrijevic A, Protrka Z, Stankovic V, Đuric J, Sorak M, Zivanović A, Hajrovic S , Preljevic I. Endometrial thickness and beginning of bleeding as prospective markes for the risc of surgical intervention after intracervical application of misoprostol in early pregtnancy failure. HealthMed Journal 2012; 6(4):1394-1400. M23
3. Todorovic M, Todorovic D, Matejic S, Minic Z, Stankovic V, Preljević I, Hajrovic S , Savić S. The role of alcohol in fatal work related injuries. HealthMed Journal 2012; 6(2):648-653. M23
4. Hajrovic S , Preljevic I, Milisavljevic S. Treatment of developmental hip dysplasia (DDH) using Pavlik method. HealthMed Journal 2011; 5(5):1195-1201
5. Hajrovic S , Preljević I, Hajrović A, Nurković J, Milosavljević N, Hajrović S, Preljević E. Pseudociste slezine - prikaz dva slučaja. Materia Medica 2014; 30(2):1116-1120
6. Hajrović A, Preljević I, Hajrovic S , Nurković J, Milosavljević N, Hajrović S. Sy Patau: Trisomija 13. Materia Medica 2014; 30(2):1108-1111.
7. Nurković J, Dolićanin Z, Tutić I, Hajrovic S , Mustafić F, Todorović V, Kovačević-Filipović M. Mezenhimalne matične ćelije iz masnog tkiva - izolacija, kultivacija i ciljana diferencijacija. Praxis Medica 2013; 42(3):45-50.
8. Matejić S, Miletić M, Mihajlović B, Deletić N, Bošković V, Todorović D, Minic Ž, Hajrovic S , Todorović M. Deset godina posle – Izazovi u identifikaciji eshumiranih posmrtnih ostataka na teritoriji Kosova i Metohije. Materia medica 2012; 28(4):747-754
9. Hajrovic S , Preljević I, Kahrović -Vuković S. Akutni skrotum u dece. Materia Medica 2011; 27(1):228-231.
10. Preljević I, Hajrovic S , Hajrović А, Hajrović S, Preljević E. Angioma slezine u dece-prikaz slučaja. Materia Medica 2012; 27(1):714-818.
11. Hajrovic S . Preljević I. Invaginacija creva u dece do dve godine. Praxis medica 2010; 38(3-4):113-116
12. Hajrovic S , Preljević I. Specifičnosti apendicitisa dečijeg uzrasta, Materia Medica 2010; 26(3):81-87.
13. Djuric S, Brdar R, Djuric G, Barlov S, Hajrovic S . Untreated Bilateral Legg-Calve-Perthes disease 7 year-follow-up - Case Report. WOFAPS annual Meeting in Tuzla, Bosnia Sept 22-25, 2011; Abstract book, p152.
14. Krstić Z, Vukanić D, Maglajlić S, Hajrovic S . Mixed gonadal dysgenesis and dysgenetic male pseudohermaphroditism. International Workshop, Istanbul. 1996, p27-30.
15. Hajrovic S , Vasović D. Avulzija kože tela penisa ujedom psa. Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem 2010 . Knjiga sažetaka, Str. 216.
16. Ćeranić A, Bačevac O, Hajrovic S , Ćeranić H. Učestalost i tretman pseudociste pankreasa. III Zajednički Gastro-hirurški sastanak, Vrnjačka Banja, 14-16. oktobra 2001.
17. Hajrović A, Hajrovic S , Preljević I, Hajrović S. Primarni tuberkulozni peritonitis. Medicinski arhiv Kosova i Metohije. 2012; 2(3-4):115-118.
18. Hajrovic S , Vasović D. Avulzija kože tela penisa ujedom psa. Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem 2010 . Knjiga sažetaka, Str. 216
19. Elek, Jakšić D, Janković R, Hajrovic S , Turković B, Milošević Lj, Dimić S. Dermoidna Cista mezenterijuma kod dece. Medicinski arhiv Kosova i Metohije. 2011; 1(1-2):135-138.
20. Nurkovic J.1,2, Dervovic D.3,4, Ramovic A.5, Hajrovic S.6, Hajrovic S , 7, Kurtagic I.7, Hamzagic J.8, Dolicanin Z.1,6 The role of natural killer cells in liver injury.European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2015 Abstract Submission System
21. Nurkovic J, Bisevac B, Mustafic F, Hajrovic S , Regici E, Nurkovic S, Kurtagic I, Dolicanin Z. Stem cell treatment for age-related neurodegenerative diseases. Prakis Medica 2015; 44 (2): 97-102..

Lokacija

Karađorđeva 46, Novi Pazar

Broj telefona

+381 63658538

Email

drhajrovic@gmail.com

Scroll to Top